logo

Microsoft вибрав партнера 2020 року в Україні: послуги Cloud Services зекономлять на IT до 30 %

Microsoft выбрал партнера 2020 года в Украине: услуги Cloud Services экономят на IT до 30 %

Компанія Cloud Services виграла премію «Партнер року» компанії Microsoft в Україні.

Cloud Services допомагає бізнесу перейти на хмарні технології та налаштувати під потреби й задачі компанії. Завдяки їхнім розробкам компанії в Європі, Азії та на Близькому Сході масштабують бізнес і створюють віддалені робочі місця.

У партнерському матеріалі MC.today розповідає, за що Cloud Services отримала премію і як вона допомагає клієнтам зекономити на IT-послугах до 30 % на рік.

Партнерський матеріал?

Що трапилося

Компанія Cloud Services перемогла в номінації «Партнер року» Microsoft в Україні. Це одна із 49 номінацій міжнародного конкурсу партнерських IT-рішень Microsoft Partner Awards 2020. Разом із Cloud Services у конкурсі брали участь понад 3300 компаній із понад 100 країн.

Cloud Services надає послуги з переміщення й оновлення серверів, баз даних і застосунків на основі технологій Microsoft, зокрема Azure cloud (хмарна платформа й інфраструктура Microsoft для зберігання даних, розробки вебзастосунків – прим. ред.).

За останній рік Cloud Services розробила й завантажила п’ять нових сервісів на Azure Marketplace (платформа для купівлі вебзастосунків  і сервісів для роботи в хмарі компаніями й державними органами – прим. ред.).

За їх допомогою клієнти компанії по всьому світу масштабують бізнес, створюють віддалені робочі місця й водночас зберігають продуктивність команд.

Саме за впровадження таких сервісів і підходів Cloud Services удостоїлася звання «Партнер року» Microsoft в Україні.

Они помогают экономить на IT до 30 %: Microsoft выбрал партнера 2020 года в Украине

Команда Cloud Services

Як Cloud Services допомагає зекономити

Компанії можуть працювати з «фізичним» сервером або віртуальним – хмарою. Або ж використовувати обидва, об’єднавши в так звану гібридну інфраструктуру.

Для налаштування роботи в хмарі підприємству можуть знадобитися місяці роботи й різнопрофільні ІТ-фахівці. І це також не завжди гарантує результат. За статистикою провідної дослідницької та консалтингової компанії у сфері інформаційних технологій Gartner, через помилки під час використання хмари компанії втрачають від 20 % до 50 % бюджету на IТ.

Тому, якщо підприємствам ніколи розбиратися в «премудрощах» хмари, їм на допомогу приходять такі партнери як Cloud Services. Вони беруть на себе все налаштування хмарної або гібридної інфраструктури, а її розробки дозволяють бізнесу справлятися з роботою в хмарі власноруч.

Спеціалісти компанії розробляють послуги з переміщення ресурсів у хмару (серверів, баз даних і застосунків). Керувати всім у хмарі клієнти можуть через кабінет користувача на сайті. Це дозволяє легко контролювати вартість своїх баз даних, застосунків і пам’яті, керувати ними, перевіряти захист від вірусів, бачити рекомендації з підвищення рівня безпеки й багато чого іншого.

Так підприємства можуть економити на ІТ значні суми – до третини річних бюджетів. Наприклад, компанія Amadeo (мережа ювелірних крамниць Pandora) змогла зберегти 20 % річного ІТ-бюджету та збільшити продаж на 2 %. А один із лідерів ринку логістики в Україні, компанія Delivery Auto, знизила свої витрати на ІТ-інфраструктуру (сервери, бази даних, канали зв’язку, робочі місця, програмне забезпечення, застосунки) на 30 %.

Про Cloud Services

Cloud Services допомагає підприємцям переміщувати дані в хмару, оновлювати їхню ІТ-інфраструктуру й налаштовувати хмарні технології. Компанія надає всі послуги, що дозволяють клієнтам перейти на хмарні технології та успішно впровадити їх у роботу для досягнення цілей бізнесу.

Спеціалісти Cloud Services оцінюють поточну інфраструктуру (архітектуру, бази даних, мережі, застосунки) й захист від вірусів і витоку даних, щоб визначити, чи є технічна спроможність перейти в хмару й чи потрібно щось змінити під задачі підприємства.

Якщо тут є запитання, Cloud Services можуть перелаштувати ІТ-архітектуру залежно від цілей бізнесу, наприклад, збільшити кількість або потужність серверів, запропонувати перехід на новий тип технологій (PaaS, SaaS) і реалізувати його.

Ще спеціалісти розраховують вартість зберігання ресурсів у хмарі й розробляють рекомендації, що дозволять поліпшити їхню роботу. Надають цілодобову підтримку, наприклад, відстежують несправності й вірусні атаки.

Хмарними послугами Cloud Services користуються компанії в Європі, Азії та на Близькому Сході. Серед них данська компанія Goodvalley (один із лідерів європейського ринку з виробництва м’яса), національна авіакомпанія Казахстану Air Astana, провідний у світі український виробник соняшникової олії Kernel і провідний постачальник комп’ютерної техніки й високотехнологічного обладнання на ринок України MTI.

З 2010 року Cloud Services є партнером Cloud Solution Provider (надає послуги або рішення в хмарі на основі технологій Microsoft для корпоративних клієнтів  – прим. ред.) компанії Microsoft.

Два роки тому Cloud Services долучилася до глобальної програми Microsoft Azure Expert MSP для просунутих компаній, що забезпечують роботу з хмарними сервісами, консультують і розробляють проєкти в хмарі.

Щоб бути в цій програмі, компанія повинна мати в штаті не менш ніж 15 сертифікованих фахівців із хмарних технологій, а також щорічно проходити публічний аудит. Три роки поспіль, починаючи з 2017-го, Cloud Services ставала партнером року в Україні по Azure (хмарна платформа Microsoft для зберігання даних і розробки онлайн-застосунків – прим. ред.).

Партнерський матеріал?

залишити заявку

Компания Cloud Services выиграла премию «Партнер года» компании Microsoft в Украине.

Cloud Services помогает бизнесу перейти на облачные технологии и настроить под нужды и задачи компании. Благодаря их разработкам компании в Европе, Азии и на Ближнем Востоке масштабируют бизнес и создают удаленные рабочие места.

В партнерском материале MC.today рассказывает, за что Cloud Services получила премию и как она помогает клиентам экономить на IT-услугах до 30 % в год.

Партнерский материал?

Что случилось

Компания Cloud Services победила в номинации «Партнер года» Microsoft в Украине. Это одна из 49 номинаций международного конкурса партнерских IT-решений Microsoft Partner Awards 2020. Вместе с Cloud Services в конкурсе участвовали более 3300 компаний из более чем 100 стран.

Cloud Services предоставляет услуги по перемещению и обновлению серверов, баз данных и приложений на основе технологий Microsoft, в частности Azure cloud (облачная платформа и инфраструктура Microsoft для хранения данных, разработки веб-приложений – прим. ред.).

За последний год Cloud Services разработала и загрузила пять новых сервисов на Azure Marketplace (платформа для покупки веб-приложений  и сервисов для работы в облаке компаниями и государственными органами – прим. ред.).

С их помощью клиенты компании по всему миру масштабируют бизнес, создают удаленные рабочие места и в то же время сохраняют производительность команд.

Именно за внедрение таких сервисов и подходов Cloud Services удостоилась звания «Партнер года» Microsoft в Украине.

Они помогают экономить на IT до 30 %: Microsoft выбрал партнера 2020 года в Украине

Команда Cloud Services

Как Cloud Services помогает экономить

Компании могут работать с «физическим» сервером или виртуальным – облаком. Или же использовать оба, объединив в так называемую гибридную инфраструктуру.

Для настройки работы в облаке предприятию могут понадобиться месяцы работы и разнопрофильные IТ-специалисты. И это тоже не всегда гарантирует результат. По статистике ведущей мировой исследовательской и консалтинговой компании в сфере информационных технологий Gartner, из-за ошибок при использовании облака компании теряют от 20 % до 50 % бюджета на IТ.

Поэтому, если предприятиям некогда разбираться в «премудростях» облака, им на помощь приходят такие партнеры, как Cloud Services. Они берут на себя всю настройку облачной или гибридной инфраструктуры, а ее разработки позволяют бизнесу справляться с работой в облаке своими силами.

Специалисты компании разрабатывают услуги по перемещению ресурсов в облако (серверов, баз данных и приложений). Управлять всем в облаке клиенты могут через кабинет пользователя на сайте. Это позволяет легко контролировать стоимость своих баз данных, приложений и памяти, управлять ими, проверять защиту от вирусов, видеть рекомендации по повышению уровня безопасности и многое другое.

Так предприятия могут экономить на IT значительные суммы – до трети годовых бюджетов. Например, компания Amadeo (сеть ювелирных магазинов Pandora) смогла сохранить 20 % годового IT-бюджета и увеличить продажи на 2 %. А один из лидеров рынка логистики в Украине, компания Delivery Auto, снизила свои расходы на IT-инфраструктуру (серверы, базы данных, каналы связи, рабочие места, программное обеспечение, приложения) на 30 %.

О Cloud Services

Cloud Services помогает предприятиям перемещать данные в облако, обновлять их IT-инфраструктуру и настраивать облачные технологии. Компания предоставляет все услуги, которые позволят клиентам  перейти на облачные технологии и успешно внедрить их в работу для достижения целей бизнеса.

Специалисты Cloud Services оценивают текущую инфраструктуру (архитектуру, базы данных, сети, приложения) и защиту от вирусов и утечки данных, чтобы определить, есть ли техническая возможность перейти в облако и нужно ли что-то изменить под задачи предприятия.

Если здесь есть вопросы, Cloud Services могут перестроить IT-архитектуру в зависимости от целей бизнеса, например, увеличить количество или мощность серверов, предложить переход на новый тип технологий (PaaS, SaaS) и реализовать его.

Еще специалисты рассчитывают стоимость хранения ресурсов в облаке и разрабатывают рекомендации, которые позволят улучшить их работу. Предоставляют и круглосуточную поддержку, например, отслеживают неполадки и вирусные атаки.

Облачными услугами Cloud Services пользуются компании в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Среди них датская компания Goodvalley (один из лидеров европейского рынка по производству мяса), национальная авиакомпания Казахстана Air Astana, ведущий в мире украинский производитель подсолнечного масла Kernel и ведущий поставщик компьютерной техники и высокотехнологичного оборудования на рынок Украины MTI.

С 2010 года Cloud Services является партнером Cloud Solution Provider (предоставляет услуги или решения в облаке на основе технологий Microsoft для корпоративных клиентов  – прим. ред.) компании Microsoft.

Два года назад Cloud Services присоединилась к глобальной программе Microsoft Azure Expert MSP для продвинутых компаний, которые обеспечивают работу с облачными сервисами, консультируют и разрабатывают проекты в облаке.

Чтобы находиться в этой программе, компания должна иметь в штате не менее 15 сертифицированных специалистов по облачным технологиям, а также ежегодно проходить публичный аудит. Три года подряд, начиная с 2017-го, Cloud Services становилась партнёром года в Украине по Azure (облачная платформа Microsoft для хранения данных и разработки онлайн-приложений – прим. ред.).

Партнерский материал?

оставить заявку

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: