logo

Онлайн-курси не зроблять вас керівником. Ось 5 особливостей змішаної програми МВА від МІБ

Онлайн-курсы не сделают вас руководителем. Вот 5 особенностей смешанной программы МВА от МИБ

25 вересня в бізнес-школі «Міжнародний інститут бізнесу» (МІБ) стартує навчання за програмою Ukrainian MBA – магістратурі бізнес-адміністрування. Її особливість – у змішаній моделі навчання: слухачі займаються самі, в аудиторіях та онлайн. У такому форматі вони можуть не тільки навчатися у зручний для себе час, але й обмінюватися досвідом один з одним, а в цьому – головна цінність MBA.

У PR-матеріалі MC.today команда МІБ розповідає, у чому особливість змішаної моделі навчання та як її використовують у програмі Ukrainian MBA.

PR-матеріал?

Чим змішане навчання відрізняється від звичайного та дистанційного

Багато хто не починає свою справу або відмовляється від вищої посади, тому що не вміє керувати та не знає, як «робити бізнес». Тут хочеться згадати британського підприємця Річарда Бренсона, засновника корпорації Virgin, що об’єднує понад 350 компаній. Він написав бестселер «До біса все! Бери й роби!»

«До біса все! Бери й роби!» – такий підхід допоможе побудувати успішний бізнес. Знайти час на навчання в щільному робочому графіку вдається не завжди. Нині бізнес-школи й освітні центри пропонують зайнятим людям навчатися онлайн. Такий формат «прокачує» окремі навички, однак не завжди навчає студента мислити системно, а без цього неможливо уявити керівника.

Онлайн-навчання коштує дешевше, дозволяє розподіляти час і не витрачати його, наприклад, на дорогу. Проте слухачі в такому форматі не можуть обмінюватися досвідом один з одним, а це – головна перевага MBA. Викладач, який дистанційно вчить 15-25 осіб, припиняє бути партнером для студентів і стає «наставником».

На класичних МВА-програмах студенти обговорюють реальні ситуації в бізнесі, готують і захищають спільні проєкти, придумують ідеї для розвитку своєї справи. У підсумку поліпшують свої знання й навички у сфері управління. Проте класичне МВА-навчання передбачає відрив від роботи на кілька днів, а отже, людина із завантаженим робочим графіком не може ходити на всі заняття.

Розв’язати ситуацію може модель Blended Learning (змішане навчання – прим.ред.), що поєднує навчання онлайн і в аудиторії. Викладачі використовують різні типи змішаного навчання, але в Інституті Клейтона Крістенсена (США) виділили їхні спільні особливості:

 • студенту допомогають і дають зворотний зв’язок, якщо це потрібно;
 • слухачів навчають досвідчені викладачі;
 • успіх студента залежить не тільки від викладача, але й від нього самого.

У Стенфордському університеті порівняли, які результати дає традиційне, онлайн і змішане навчання. З’ясувалося, що ефект від перших двох майже не відрізняється. Проте змішана модель дає ліпші результати, ніж онлайн-освіта.

схема финал

Як навчають за програмою Ukrainian MBA

Студентів за програмою Ukrainian MBA в «Міжнародному інституті бізнесу» навчають за змішаною моделлю. Ось як це влаштовано:

 1. Три моделі в одній. Слухачі чергують самоосвіту, дистанційне та традиційне навчання.
 2. Різні формати. Студенти працюють у режимі «викладач-група», «викладач-слухач», «слухач-група», «слухач-слухач».
 3. Чіткий розклад. Дослідження показують: тільки 20 % студентів закінчать навчання, якщо не матимуть графіка складання іспитів, завдань і проєктів, складних задач і зворотного зв’язку від викладачів.
 4. Онлайн-програми. Карантин показав, що керівник має вміти керувати командою та бізнесом без особистих зустрічей і постійного контролю над співробітниками. Так у бізнес-школ з’явилася нова задача: навчити студентів користуватися Zoom та іншими цифровими програмами й інструментами. МІБ під час карантину перелаштувався на онлайн-формат і показав своїм слухачам, як приймати рішення в умовах невизначеності.
 5. Живе спілкування. Студенти обмінюються досвідом із тими, хто так само, як і вони, хоче побудувати кар’єру керівника або відкрити свій бізнес. Навчаються на їхніх помилках і знайомляться з представниками бізнесу. Це споріднює програму Ukrainian MBA із класичним MBA.
25 сентября в МИБе стартует обучение по программе Ukrainian MBA

25 вересня в МІБ стартує навчання за програмою Ukrainian MBA

Сьогодні Ukrainian MBA – єдина в Україні програма, де можна так навчатися. На місяць студент відвідує шість чотиригодинних занять в аудиторії (24 академічні години – прим. ред.), три дні – з п’ятниці по неділю – займається онлайн. А в зручний для себе час навчається самостійно на освітній платформі МІБ: готує проєкти, виконує завдання та тести.

Навчання триває півтора року. За цей час студент «прокачує» свої професійні навички й особисті якості, необхідні для роботи, готує проєкт із розвитку свого бізнесу або компанії, знайомиться з людьми зі сфери та знаходить друзів. І головне – навчається мислити як керівник.

Навчання за програмою Ukrainian MBA в «Міжнародному інституті бізнесу» стартує 25 вересня. Нині є можливість взяти участь у конкурсі на отримання грантів на навчання на суму 20, 30 і 40 тис. грн. Кожен із них частково покриває вартість програми. Щоб отримати грант, треба виконати завдання й показати найкращі результати. Заявки на участь у конкурсі приймають до 2 вересня.

Дізнатися більше про портфель програм МВА та МІБ, їхні відмінності та особливості навчання можна в онлайн-презентації програм МВА.

зареєструватися на презентацію

PR-матеріал?

25 сентября в бизнес-школе «Международный институт бизнеса» (МИБ) стартует обучение по программе Ukrainian MBA – магистратуре бизнес-администрирования. Ее особенность – в смешанной модели обучения: слушатели занимаются сами, в аудиториях и онлайн. В таком формате они могут не только учиться в удобное для себя время, но и обмениваться опытом друг с другом, а в этом – главная ценность MBA.

В PR-материале MC.today команда МИБ рассказывает, в чем особенность смешанной модели обучения и как ее используют в программе Ukrainian MBA.

PR-материал?

Чем смешанное обучение отличается от обычного и удаленного

Многие не начинают свое дело или отказываются от более высокой должности, потому что не умеют руководить и не знают, как «делать бизнес». Тут хочется вспомнить британского предпринимателя Ричарда Бренсона, основателя корпорации Virgin, которая объединяет более 350 компаний. Он написал бестселлер «К черту все! Берись и делай!».

«К черту все! Учись и делай!» – такой подход поможет построить успешный бизнес. Найти время на учебу в плотном рабочем графике удается не всегда. Сейчас бизнес-школы и образовательные центры предлагают занятым людям обучаться онлайн. Такой формат «прокачивает» отдельные навыки, но не всегда учит студента мыслить системно, а без этого невозможно представить руководителя.

Онлайн обучение стоит дешевле, позволяет распределять время и не тратить его, например, на дорогу. Но слушатели в таком формате не могут обмениваться опытом друг с другом, а это – главное преимущество MBA. Преподаватель, который удаленно обучает 15-25 человек, перестает быть партнером для студентов и становится «наставником».

На классических же МВА-программах студенты обсуждают реальные ситуации в бизнесе, готовят и защищают совместные проекты, придумывают идеи для развития своего дела. В итоге улучшают свои знания и навыки в сфере управления. Но классическое МВА-обучение подразумевает отрыв от работы на несколько дней, а значит, человек с загруженным рабочим графиком не сможет ходить на все занятия.

Решить ситуацию может модель Blended Learning (смешанное обучение – Прим.ред.), которая объединяет обучение онлайн и в аудитории. Преподаватели используют разные типы смешанного обучения, но в Институте Клэйтона Кристенсена (США) выделили их общие особенности:

 • студенту помогают и дают обратную связь, если это нужно;
 • слушателей обучают опытные преподаватели;
 • успех студента зависит не только от преподавателя, но и от него самого.

В Стэндфордском университете сравнили, какие результаты дает традиционное, онлайн и смешанное обучение. Выяснилось, что эффект от первых двух почти не отличается. Зато смешанная модель дает лучшие результаты, чем онлайн-образование.

схема финал

Как учат по программе Ukrainian MBA

Студентов по программе Ukrainian MBA в «Международном институте бизнеса» обучают по смешанной модели. Вот как оно построено:

 1. Три модели в одной. Слушатели чередуют самообразование, удаленное и традиционное обучение.
 2. Разные форматы. Студенты работают в режиме «преподаватель-группа», «преподаватель-слушатель», «слушатель-группа», «слушатель-слушатель».
 3. Четкое расписание. Исследования показывают: только 20% студентов завершат обучение, если у них не будет графика сдачи заданий, проектов и экзаменов, сложных задач и обратной связи от преподавателей.
 4. Онлайн программы. Карантин показал, что руководитель должен уметь управлять командой и бизнесом без личных встреч и постоянного контроля над сотрудниками. Так у бизнес-школ появилась новая задача: научить студентов пользоваться Zoom и другими цифровыми программами и инструментами. МИБ во время карантина перестроился на онлайн формат и показал своим слушателям, как принимать решения в условиях неопределенности.
 5. Живое общение. Студенты обмениваются опытом с теми, кто также, как и они, хочет построить карьеру руководителя или открыть свой бизнес. Учатся на их ошибках и заводят бизнес-знакомства. Это роднит программу Ukrainian MBA с классическим MBA.
25 сентября в МИБе стартует обучение по программе Ukrainian MBA

25 сентября в МИБе стартует обучение по программе Ukrainian MBA

Сегодня Ukrainian MBA – единственная в Украине программа, где можно учиться подобным образом. В месяц студент посещает шесть 4-часовых занятий в аудитории (24 академических часа – Прим. ред.), три дня – с пятницы по воскресенье – занимается онлайн. А в удобное для себя время обучается самостоятельно на образовательной платформе МИБ: готовит проекты, выполняет задания и тесты.

Обучение длится полтора года. За это время студент «прокачивает» свои профессиональные навыки и личные качества, необходимые для работы, готовит проект по развитию своего бизнеса или компании, заводит бизнес-знакомства и находит друзей. Но главное – учится мыслить как руководитель.

Обучение по программе Ukrainian MBA в «Международном институте бизнеса» стартует 25 сентября. Сейчас есть возможность принять участие в конкурсе на получение Грантов на обучение на сумму 20, 30 и 40 тыс. грн. Каждый из них частично покрывает стоимость программы. Чтобы получить грант, нужно выполнить задания и показать лучшие результаты. Заявки на участие в конкурсе принимают до 2 сентября.

Узнать больше про портфель программ МВА в МИБ, их отличиях и особенностях обучения, можно в онлайн презентации программ МВА.

зарегистрироваться на презентацию

PR-материал?

Популярное:

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: